Arbejdsmarkedets Feriefonds

Arbejdsmarkedets Feriefonds Program for Feriehjælp 2018:

 Arbejdsmarkedets Feriefond bevilger i videst muligt omfang ferieophold til følgende målgrupper:

  1. Ferieophold for børn og unge der er udsatte på grund af egne eller forældres økonomiske og sociale problematikker.
  2. Ferieophold for beboere i særligt udsatte områder.
  3. Ferieophold der indholdsmæssigt er tilrettelagt for familier med eneforsørger, der modtager SU eller anden offentlig uddannelsesydelse, og som ud over en økonomisk vanskelig situation, befinder sig i aktuel risiko for at frafalde studierne, på grund af væsentlige sociale problematikker i familien.
  4. Ferieophold der indholdsmæssigt er tilrettelagt for afgrænsede grupper af familier og voksne, som ud over en økonomisk vanskelig situation, er udsatte på grund af særligt komplekse sociale eller psykiske problematikker. Der skal være tale om et specielt udarbejdet program, typisk med inddragelse af særlig faglighed, som særligt matcher en specifik (mindre) gruppe af voksne eller familier.
  5. Ferieophold for børnefamilier der modtager kontanthjælp, fordi de midlertidigt er ude af stand til at forsørge sig selv eller sin familie, eller hvis indtægter ikke overstiger rådighedsniveauet for kontanthjælp; dog støttes studerende og alderspensionister ikke.

Den generelle økonomiske betingelse er indtægt på ”kontanthjælpsniveau”. Med ”kontanthjælpsniveau” menes, at forældrene i en familie ikke tjener mere, end hvad der svarer til den højeste kontanthjælp, jf. Beskæftigelsesministeriets satser. Forsørgere der modtager SU eller folkepension er ikke omfattet, jf. dog målgruppe 3.

For målgruppe 1, 2, 3 og 4 gælder det, at andre kriterier end indtægtsgrundlag er primært kriterium.