Vedtægter

 

Støt os

Bliv medlem

Vedtægter

for foreningen Børnenes Lystfiskerakademi

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Børnenes Lystfisker Akademi.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningen har til formal, at tilbyde børn og unge fra alle samfundslag, fritidsaktivitet i form af lystfiskeri,
som kan fremme personlige kompetencer hos den enkelte, samt skabe grobund for social netværk og
vidensdeling, blandt børn og unge omkring lystfiskeri. Endvidere har foreningen til formål, at tilbyde social
udsatte børn, unge og handicappede, ferier og fiskerturer med ligesindede.

§ 3. Medlemmer:

Medlemskab af BLFA kræver for udbetalt 12 måneders kontingent. Ved restance af
kontingent sker automatisk udelukkelse fra medlemskab samt generalforsamlingen. Først når restancen er
betalt kan man igen optages som medlem. Kun betalende medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden regnskabsårets afslutning. Ved udmeldelse kan intet
medlem gøre krav på foreningens formue eller dele deraf. Der indhentes børneattest på alle medlemmer
gældende et år af gangen.

§ 3A. Frivillige:

Som frivillig har man mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter, samt indgå i udvalgsarbejdet. Som
frivillig har man ikke adgang til foreningens generalforsamling. For at kunne deltage i en aktivitet kræves at
den frivillige i forvejen har deltaget i formøde / forweekend foregår.

§ 4. Kontingent:

Til foreningens drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære
generalforsamling. Kontingentet betales forud og opkræves helårligt. Medlemmer under 18 år betaler
halvt kontingent årligt. Socialt udsatte / økonomisk trængte familier og børn, har mulighed for fritagelse af
kontingentbetaling, ved henvendelse til formanden, med en saglig begrundelse herfor. Alle som deltager på
BLFA´s aktiviteter får samtidig et årsmedlemskab af foreningen.

§ 5. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab revideres af
en autoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Den foreningsvalgte revisor vælges for 1 år ad
gangen. Foreningens likvide kapital opbevares i pengeinstitut. Det reviderede regnskab, fremlægges til
godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære
generalforsamling afholdes i november måned. Både aktive og passive medlemmer kan deltage i
generalforsamlingen. Kun aktiver medlemmer har stemmeret. Forslag, der ønskes behandlet på en
generalforsamling, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen. Der føres en
forhandlingsprotokol.

§ 7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
– 1. Valg af dirigent.
– 2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
– 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
– 4. Behandling af indkomne forslag.
– 5. Fastsættelse af kontingent.
– 6. Valg til bestyrelse.
– A. Valg af formand.
– B. Valg af kasserer.
– C. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
– 7. Valg af revisor.
– 8. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning:

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til
afstemningen foreligger forslag til opløsning af foreningen. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men
såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. Ved stemmelighed har
formanden 2 stemmer. Det er kun fremmødte medlemmer som kan afgive stemme. Der er ikke mulighed
for at brevstemme, eller overdrage sin stemmeret til andre.
Medlemmer som ønsker at opstille til bestyrelsen, skal senest 30 dage før generalforsamlingen meddele sit
kandidatur. Indkaldelse til generalforsamlingen ske senest 14 dage før.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af
bestyrelsen eller mindst 3/4 aktive medlemmer forlanger det. Anmodning om ekstraordinær
generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal
ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære
generalforsamling.

§ 10. Foreningens ledelse:

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen.
Foreningen tegnes af:
1. formanden og kassereren i forening.
– Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3 medlemmer, der består af formand, næstformand
samt et bestyrelsesmedlem + en kassér. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvert
år vælges 1. og 2. suppleant til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem
forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.
– Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen kan ikke gøres personlig erstatningspligt i forhold til
fejlprioriteringer eller økonomisk tab.
– Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Bestyrelsens forhandlinger indføres i forhandlingsprotokollen.
Bestyrelsesmedlemmers direkte forbundne omkostninger afholdt i foreningsanliggende kan
godtgøres af foreningens midler. Der ydes ikke honorar til bestyrelsesmedlemmer, dog kan der
ydes honorar til foreningens kasserer.
– Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende
medlem har ret til at forelægge sagen og få afprøvet bestyrelsens afgørelse ved den først
kommende generalforsamling.
– Generalforsamlingen har mulighed for at godkende konsulent honorar til personer, i og uden for
foreningen.

§ 11. Opløsning af foreningen:

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne
skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for
forslaget. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny
generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.
Ved eventuelt ophør af foreningen skal midlerne anvendes til fremme af det rekreative fiskeri i Hillerød,
eller andet almennyttigt velgørende formål. Således vedtaget på den konstituerende (stiftende)
generalforsamling den 30. August 2014, og efterfølgende ordinære generalforsamlinger indtil 28. november
2014.

Bestyrelsen:
Klaus Mariager Wagner – Formand
Svend Pedersen – Kasserer
Vera Rasmussen – Næstformand
Jeppe Ragnar Andersen – Suppleant

Har du spørgsmål?

Kontakt os

5 + 7 =

Følg os