Vedtægter

 

Støt os

Bliv medlem

Vedtægter

for foreningen Børnenes Lystfiskerakademi

1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Børnenes Lystfiskerakademi.

 

2. Foreningens formål:

Foreningen har til formål at tilbyde børn og unge fra alle samfundslag fritidsaktiviteter i form af lystfiskeri, som kan fremme personlige kompetencer hos den enkelte, samt skabe grobund for socialt netværk og vidensdeling blandt børn og unge omkring lystfiskeri. Endvidere har foreningen til formål at tilbyde socialt udsatte børn, unge og handicappede ferier og fisketure med ligesindede.

 

3. Medlemmer:

Medlemskab af BLFA kræver forudbetalt 12 måneders kontingent. Ved restance af kontingent sker der automatisk udelukkelse fra medlemsskab samt fra deltagelse i generalforsamlingen. Først når restancen er betalt, kan man igen optages som medlem. Kun betalende medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden regnskabsårets afslutning. Ved udmeldelse kan intet medlem gøre krav på foreningens formue eller dele deraf. Der indhentes børneattest på alle medlemmer gældende for et år ad gangen.

 

3A. Frivillige:

Som frivillig har man mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter samt indgå i udvalgsarbejdet.

Som frivillig har man ikke adgang til foreningens generalforsamling. For at kunne deltage i en aktivitet kræves det, at den frivillige i forvejen har deltaget i formøde eller forweekend.

 

4. Kontingent:

Til foreningens drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales forud og opkræves helårligt. Medlemmer under 18 år betaler halvt kontingent årligt.

Socialt udsatte og økonomisk trængte familier og børn har mulighed for fritagelse af kontingentbetaling ved henvendelse til formanden med en saglig begrundelse herfor.

Alle, som deltager på BLFA’s aktiviteter, får samtidig et årsmedlemsskab af foreningen.

 

5. Regnskab og revision:

Regnskabsåret løber fra d. 1. januar til d. 31. december.

Foreningens regnskab opstilles ved hjælp fra en autoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor skal sikre at almen regnskabspraksis er overholdt. Den foreningsvalgte revisor vælges for et år ad gangen.

Foreningens likvide kapital opbevares i pengeinstitut.

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens medlemmer for anvendelsen af kontingent og modtaget tilskud, for anviste lokaler m.v. samt for regnskab og dokumentation for virksomheden.
Foreningen hæfter alene for de aftaler, som indgås på foreningens vegne. Det enkelte medlem kan ikke gøres personligt ansvarlig for aftalerne, og derfor vil der evt. kun kunne rettes et krav mod foreningen og ikke det enkelte medlem

6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i november måned. Både aktive og passive medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer har stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal tilstiles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der føres en forhandlingsprotokol.

 

7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • 1. Valg af dirigent.
 • 2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
 • 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 • 4. Behandling af indkomne forslag.
 • 5. Fastsættelse af kontingent.
 • 6. Valg til bestyrelse:
  • Valg af formand.
  • Valg af kasserer.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • 7. Valg af revisor.
 • 8. Eventuelt.

 

8. Stemmeret og afstemning:

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til opløsning af foreningen. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Ved stemmelighed har formanden to stemmer. Det er kun fremmødte medlemmer, som kan afgive stemme. Der er ikke mulighed for at brevstemme eller overdrage sin stemmeret til andre.

Medlemmer, som ønsker at opstille til bestyrelsen, skal senest 30 dage før generalforsamlingen meddele sit kandidatur. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 14 dage før.

 

9. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 3/4 aktive medlemmer forlanger det.

Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter at krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

10. Foreningens ledelse:

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen.

Foreningen tegnes af: Formand

 • Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på tre medlemmer, der består af formand, næstformand samt et bestyrelsesmedlem + en kasserer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Hvert år vælges en 1. og 2. suppleant til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.
 • Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen kan ikke gøres personlig erstatningspligtig i forhold til fejlprioriteringer eller økonomisk tab.
 • Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsens forhandlinger indføres i forhandlingsprotokollen. Bestyrelsesmedlemmers direkte forbundne omkostninger afholdt i foreningsanliggende kan godtgøres af foreningens midler. Der ydes ikke honorar til bestyrelsesmedlemmer, dog kan der ydes honorar til foreningens kasserer.
 • Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men pågældende medlem har ret til at forelægge sagen og få afprøvet bestyrelsens afgørelse ved førstkommende generalforsamling.
 • Generalforsamlingen har mulighed for at godkende konsulenthonorar til personer i og uden for foreningen.

 

11. Opløsning af foreningen:

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

Ved eventuel ophør af foreningen skal midlerne anvendes til fremme af det rekreative fiskeri i Hillerød, eller andet almennyttigt velgørende formål.

Således vedtaget på den konstituerende (stiftende) generalforsamling den 30. august 2014, og efterfølgende ordinære generalforsamlinger indtil 28. november 2014.

Har du spørgsmål?

Kontakt os

7 + 13 =

Følg os